Spoko seniorzy, czyli pogodne życie na emeryturze

foto05.jpg

O Stowarzyszeniu mbU

Strona www.spokosenior.pl jest prowadzona przez Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", które przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo na temat trudnej sytuacji seniorów w Polsce.

Wolontariusze "mbU" odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą wspólnie na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto. Pamiętają o uroczystościach typu urodziny czy imieniny podopiecznych. Nie zapominają też o samotnych seniorach w czasie Świąt (każdego roku, dzięki Darczyńcom, Stowarzyszenie organizuje spotkania świąteczne, dbając o dekoracje, poczęstunek i serdeczny nastrój).

Sprawiamy by życie seniorów stawało się lepsze. Integrujemy pokolenia.
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" to przyjaciele osób starszych.

We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy "małych braci Ubogich" kierują się mottem: kwiaty przed chlebem. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym.

Celem Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich" jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" jest m.in. parterem ogólnopolskiej płaszczyzny „FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku!", a w latach 2007 - 2012 przewodniczyło pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Warszawie.
W 2008 roku Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach przy tworzeniu Strategii Społecznej Warszawy, a w 2009 liderowało pracom nad Programem „Warszawa przyjazna seniorom."
Na przestrzeni kilku lat przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu konsultacjach społecznych dokumentów społecznych różnego szczebla.

Więcej o Stowarzyszeniu "mali bracia Ubogich" na stronie:
www.malibracia.org.pl

mali bracia działają również w innych krajach: we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, USA.